อยุธยา-สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนครหลวงจัดงานวันครู ประจำปี 2566

อยุธยา-สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนครหลวงจัดงานวันครู ประจำปี 2566

ภาพ-ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

              เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 มีนาคม 2566 ที่ หอประชุมโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธย นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2566 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน สนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา โดยมีนายไพรรัช โตโสภณ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนครหลวง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการมอบประกาศเกียรติครั้งนี้ ประกอบด้วย รางวัลเกียรติบัตรจาก สกสค. จำนวน 21รางวัล รางวัลเกียรติบัตรจากอำเภอนครหลวง จำนวน 98 รางวัล รางวัลเกียรติบัตรจากหน่วยงานอื่น จำนวน 12 รางวัล และร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการ และเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 13 ราย
             นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดงานวันครู ประจำปี 2566เป็นพิธีที่สำคัญยิ่งที่ผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะได้ร่วมกันระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ การจัดงานในวันนี้ เป็นที่ประจักษ์ที่คุณครูเล็งเห็นความสำคัญเกียรติและศักดิ์ศรีของตน ผมรู้สึกชื่นชมและยินดีกับท่านทั้งหลายที่ได้มาประกอบพิธีอันสำคัญ และมีคุณค่าเช่นนี้ เพราะการประกอบพิธีรำลึกถึงพระคุณครูครั้งนี้ มิใช่เป็นการประกอบพิธีเฉพาะผู้ที่มีอาชีพครูเท่านั้น แต่โดยความเป็นจริงแล้ว ย่อมหมายรวมถึงทุกคน ผู้ที่ได้รับการสั่งสอน ถ่ายทอดวิชาความรู้จากคุณครูทุกท่านความสำคัญของครูในยุคปฏิรูปการศึกษา ถือว่ามีความสำคัญจำเป็นที่สุด ในการพัฒนาประเทศ
              โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างระบบบริหารจัดการภายในที่ดี ให้เกิดขึ้นในทุกระดับ อันจะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มี “คน” เป็นศูนย์กลาง ได้อย่างแท้จริง การศึกษาจึงเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุด ที่จะพัฒนาให้คนมีคุณภาพ ในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคม ตามความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการพัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการดำรงชีวิตของคนทั่วไปซึ่ง “ครู” เป็นผู้มีความสำคัญ ตลอดมาทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ครูจึงถือได้ว่าเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ อดทน ต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อการเรียนการสอน แก่ลูกศิษย์ตลอดถึงต่อสังคม ชุมชน ประเทศชาติตลอดไป และขอเป็นกาลังใจให้ครูทุกท่าน มีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและประเทศชาติสืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!