นครสวรรค์-ประชุมสามัญศิษย์เก่าราชภัฎ

นครสวรรค์-ประชุมสามัญศิษย์เก่าราชภัฎ

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

สมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฎ จัดประชุมสามัญ แถลงผลงาน บัญชีรายรับ รายจ่าย เลือกนายกใหม่ได้ อ.จิระวิทย์ ศุภนันทกานต์ มติเอกฉันท์

           เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 16 มกราคม 2566 ณห้องภพาสาน ร้านอาหารบ้านอีสาน อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คนที่ 9 พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จัดประชุมสามัญประจำปี 2565 พร้อมแถลงกิจกรรมและผลงานในรอบปี 2564 ถึง 2565 เนื่องด้วยคณะกรรมการสมาคมฯอยู่ในตำแหน่งครบวาระ 2 ปี จึงต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
           โดยในการประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญดังนี้คือเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.นายกสมาคมฯ กล่าวขอบคุณที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกที่มาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
2. นายกสมาคมแจ้งว่าตามข้อบังคับข้อที่ 22 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 1 ครั้งและตามบังคับข้อที่ 14 คณะกรรมการสมาคมอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปีและปีนี้คณะกรรมการสมาคมอยู่ครบวาระ 2 ปีจึงต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อที่ 13 โดยมีคณะกรรมการบริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คนและไม่เกิน 35 คนโดยเลือกในที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับข้อที่ 26
            ต่อจากนั้นนายกสมาคมได้แถลงกิจการและผลงานในรอบปี 2564 ถึง 2565 เป็นเรื่องของการช่วยเหลือดูแลนักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ โดยมีการตั้งกองทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะนำเฉพาะดอกผลมาจากจัดเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณา รวมไปถึงการจัดกิจกรรมสำหรับสนับสนุนมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เช่น การจัดเดินวิ่งการกุศล การสนับสนุนการจัดกิจกรรมรับปริญญาของบัณฑิตและมหาบัณฑิต ในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษามีการนำเงินจากรายได้ในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาและจากเงินฝากของสมาคมมาจัดตั้งเป็นกองทุนจำนวน 2,000,000 บาทถ้วน
           ด้านงบแสดงฐานะการเงินสมาคมฯ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,851,892.39 บาท และงบแสดงฐานะการเงินของสมาคมณวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,932,373.91 บาท

            สุดท้าย เป็นการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ ในที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือก นายจิรวิทย์ ศุภนันทกานต์ เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คนต่อไป จากนั้นเป็นการกล่าวอำลาของนายกสมาคมฯคนเก่า นายกสมาคมฯคนใหม่กล่าวแสดงความรู้สึกในที่ประชุม และมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีทั้งนายกสมาคมฯคนเก่าและนายกสมาคมฯคนใหม่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!