ร้อยเอ็ด-พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.ช.ภ.จ.รอ.)

ร้อยเอ็ด-พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.ช.ภ.จ.รอ.)

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.ช.ภ.จ.รอ.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
          นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น “โนรู” ตั้งแต่ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ทำให้ราษฎรในพื้นที่ 15 อำเภอ ได้รับความเดือดร้อน ทั้งพื้นที่ทางการเกษตร สิ่งสาธารณะประโยชน์เสียหายจำนวนมาก และจังหวัดร้อยเอ็ด ยังได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี (โรคระบาดสัตว์ชนิดลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโค-กระบือ) จำนวน 14 อำเภอ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา
          ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ จังหวัดร้อยเอ็ด ในครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบสรุปข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ผ่านมา และสรุปเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดร้อยเอ็ด และนอกจากนี้ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ปี 2565 (ด้านประมง และด้านพืช) ,การพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รวมถึงการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ กรณีการระบาดของโรคลัมปี สกิน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!