ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            วันที่ 13 มกราคม 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง หลักสูตร : การผลิตอาหารไก่พื้นเมืองโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมือของเกษตรกร ด้านการผลิต การตลาด ให้มีความเข้มแข็ง ได้มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบ และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้เกษตรกรผู้สนใจได้นำไปประกอบอาชีพได้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่ายด้านปศุสัตว์) เลขที่ 156 หมู่ที่ 3 ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!