อุตรดิตถ์-เทศบาลเมืองฯอบรมเศรษกิจพอเพียง

อุตรดิตถ์-เทศบาลเมืองฯอบรมเศรษกิจพอเพียง

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

             เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 มกราคม 2566 ณ ที่ทำการชุมชนสมานมิตร(SML) ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ได้จัดการอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกอจพอเพียง โดยมีนางสุพัตรา เนียมเครือ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พญ.กนกกร พฤษไพศาล สท. นางยุพเยาว์ มาปุ้ง สท. นางยิรวาดี คำรักษ์ ปลัดเทศบาลฯ นางณัฐนฌา จันทร์หอม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯและนางศรีสมรัก แก้วนาคหอม ผู้แทน ผอ.กองการศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการผู้จัดโครงการ และผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ คอยให้การต้อนรับ ซึ่งมีนางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดการประชุม
               ในวันนี้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำรงชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ มุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความพอประมาณความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง ภายใต้เงื่อนไขสำคัญ 2 ประการ คือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม (หลักแนวคิด 3 ห่วง 2 เงื่อนไข) เพื่อนำมาประยุกต์ ใช้ให้เกิดการพัฒนาการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านในสังคมยุคปัจจุบันเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ได้เห็นถึงความสำคัญและมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
               โดยเน้นการนำทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ประชาชนในพื้นที่นำไปปรับใช้ในครัวเรือน เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและร่วมขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในเขตชุมชนเมืองเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพื่อใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับครัวเรือนและชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่และขยายกลุ่มเป้าหมายให้กับครัวเรือนและชุมชนอื่นรวมถึงวัดและโรงเรียน
               การจัดโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน แกนนำชุมชน ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้ร่วมสังเกตการณ์และประชาชนในชุมชนสมานมิตร รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!