ตาก-มอบโล่และประกาศเกียรติคุณผู้มีบทบาทสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์

ตาก-มอบโล่และประกาศเกียรติคุณผู้มีบทบาทสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์

ภาพ-ข่าว เกษมสันต์ ไชยเดช

            สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบโล่และประกาศเกียรติคุณผู้มีบทบาทในการสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ จังหวัดตาก
             วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางกิตติมา ยินเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พร้อมด้วยนางสาวสโรชา หุ่นศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ กธศ.สผ. พร้อมคณะได้มาติดตามและจัดประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องโดยมีหน่วยงานจาก ทสจ.ตาก หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดตาก , องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน , โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ , โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ , สำนักสงฆ์น้ำตกธารารักษ์ และชุมชนบ้านเจดีย์โคะ ที่ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อน ดำเนินงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่น้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ
            โดยได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญ โล่ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ 2 หน่วยงานได้แก่ ชุมชนบ้านเจดีย์โคะ นางศรีพันธ์ ปาหา ผู้ใหญ่บ้านเจดีย์โคะ เป็นผู้รับมอบ และโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ นายเอกณริน ไชยพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ยังมีประกาศเกียรติคุณอีก 3 หน่วยงานประกอบด้วย 1.องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน นายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เป็นผู้รับมอบ , 2.โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ นางจุรีลักษณ์ สุวรรณวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ เป็นผู้รับมอบ , 3.สำนักสงฆ์น้ำตกธารารักษ์ พระมหาประกอบ ฐิตสํวโร เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์น้ำตกธารารักษ์ รับถวาย

            สำหรับน้ำตกธารารักษ์ เป็นน้ำตกที่มีขนาดเล็ก และมีน้ำไหลจากตาน้ำผุดตลอดทั้งปี เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนแวะมาพักผ่อน หย่อนใจ สมควรที่ต้องอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในพื้นที่น้ำตก ที่มีความเชื่อมโยงในระบบนิเวศน้ำตก ระบบนิเวศภูเขา ทำให้พื้นที่น้ำตกธารารักษ์มีความหลากหลายของทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนโดยรอบ หลายของชาติมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ได้รับรางวัลนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่นระดับดีเด่นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีกรมพัฒนาชุมชน ผลงานผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมน้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สามารถลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชน และส่งเสริมการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ระหว่างชุมชนกับภาครัฐ ช่องว่างระหว่างรับกับชุมชนและการบริหารจัดการพื้นที่ ก่อให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและสมดุล

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!