นครสวรรค์-อบจ.เชิญคณะกรรมการจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

นครสวรรค์-อบจ.เชิญคณะกรรมการจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

"มอบเงินสนับสนุนงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ"

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            เมื่อเวลา 9:30 น วันที่ 10 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมบัวหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์มีความจำเป็นจะต้องเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
            โดยมีคณะกรรมการจากฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมเช่นนายวิรัช ตั้งประดิษฐ์ นายภาสกร วรอาจ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวช่อทิพย์ สาคิรินทร์ ผู้แทนปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายจรรยา จินดาทิพย์ นายสุเทพ บุญส่ง นางนพพร ครุฑธมงคล ผู้แทนประชาคม นายวิฑูรย์ เจริญชัยฤทธิ์ นายลัทธพล ม่วงจีบ สมาชิกสภาอบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะรองนายกอบจ. นครสวรรค์ คณะผู้อำนวยอำนวยการกองต่างๆของอบจ.นครสวรรค์ และมีนายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัดอบจ. นครสวรรค์เป็นเลขานุการในที่ประชุม
           ในการประชุม มีระเบียบวาระต่างๆ ที่สำคัญดังนี้คือเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุม เรื่องเพื่อทราบ เรื่องเพื่อพิจารณา คือ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

นายก อบจ.นครสวรรค์ มอบเงินสนับสนุนงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2565 – 2566 จำนวน 2 ล้านบาท

          ต่อมาเวลา 10:00 น วันที่ 10 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพประจำปี 2565 – 2566 ในเรื่องการจัดกิจกรรมในการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพฯ รวมถึงการมอบเงินสนับสนุนงานประเพณีจาก อบจ.นครสวรรค์ จำนวน 2 ล้านบาทและการติดตาม ดูแล ตรวจสอบ เพื่อการรายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการใช้งบประมาณของอบจ.นครสวรรค์
          โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายเชิดพันธุ์ มาศรี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ.นครสวรรค์ นางสาวอร่าม วัฒนะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.นครสวรรค์ ในส่วนของคณะกรรมการจัดงานประเพณีประกอบด้วย นายเกรียงศักดิ์ อัศวรัตน์ประธานมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2565-2566 นายสมบัติ กิตติพงษ์พัฒนา ประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพฯ นายยุรนันท์ ปลิวอิสสระเลขาคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพฯ
       ” ทางอบจ.นครสวรรค์พร้อมที่จะจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณี ที่มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดงานเป็นไปได้ด้วยความสะดวกราบรื่น รวมไปถึงผลของการจัดงานที่จะมีนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดนครสวรรค์ อันจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์ และจะต้องมีการประเมินผล เพื่อติดตามผลการจัดงานและการใช้งบประมาณตามระเบียบของทางราชการ ” พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!