อยุธยา-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย เร่งลงทะเบียนเพื่อดำเนินกิจการต่อ

อยุธยา-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย เร่งลงทะเบียนเพื่อดำเนินกิจการต่อ

ภาพ -ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

             นางสาวนฤมล ผดุงทรง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แจ้งให้วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายทั่วประเทศ ที่ประสงค์จะดำเนินกิจการต่อ ให้เร่งลงทะเบียนภายใน 30 วัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2566 โดยสามารถยื่นแบบ สวช.03 ได้ที่ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ พร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช.2) เอกสารสำคัญแสดงการดำเนินกิจการ (ท.ว.ช.3) บัตรประชาชนของผู้ยื่นแบบ หนังสือมอบอำนาจทำการแทน บันทึกแจ้งความ (กรณี ท.ว.ช.2/ท.ว.ช. 3 สูญหาย) ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก แผนประกอบการ และผลการดำเนินงาน
              ทั้งนี้ หากวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนใด ไม่มาแจ้งความประสงค์จะดำเนินกิจการเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน เบื้องต้นกรมส่งเสริมการเกษตรจะมีหนังสือแจ้งเตือนให้วิสาหกิจชุมชนมาดำเนินการต่อทะเบียน หากไม่มาดำเนินการภายใน 15 วันหลังจากได้รับหนังสือแจ้งเตือน กรมส่งเสริมการเกษตรจะถอนชื่อวิสาหกิจชุมชนออกจากทะเบียนทันที อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย เพื่อนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ มีความพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การแข่งขันทางการค้าในอนาคต

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!