สิงห์บุรี-ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

สิงห์บุรี-ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

            วันที่ 8 มกราคม 2566 ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานนำ ตุลาการ อัยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี 2566 จังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม
            สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแบบลายผ้าแก่ชาวทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ชาวไทยทุกคนอีกทั้ง ยังทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการศาสนา โดยเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน เนื่องในเทศกาลกฐิน และเสด็จไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานโบราณราชประเพณี และเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่าน คือวันที่ 8 มกราคม
           จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรีจึงได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ให้คงอยู่สืบต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!