ร้อยเอ็ด-สถาบันพลังจิตตานุภาพ นำร่อง”อบรมโครงการพัฒนาพลังจิต อสม.ภูมิใจ 101″

ร้อยเอ็ด-สถาบันพลังจิตตานุภาพ นำร่อง”อบรมโครงการพัฒนาพลังจิต อสม.ภูมิใจ 101″

"ในการสร้างภูมิคุ้มกันอารมณ์ด้วยสมาธิ แห่งแรกของประเทศ"

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ดร.นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการจัดอบรมโครงการพัฒนาพลังจิต อสม.ภูมิใจ 101 ในการสร้างภูมิคุ้มกันอารมณ์ด้วยสมาธิ ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 270 ชั้น7 อาคารสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมีคณะผู้บริหารสถาบันพลังจิตตานุภาพ คณะอาจารย์ ครูพี่เลี้ยง และ อสม.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม
             นางชุติพันธุ์ หาญประสิทธิ์คำ ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 270 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 270 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานจิตอาสา หน่วยงานหนึ่งในจำนวน 310 สาขา กระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยอยู่ภายใต้มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร มีวัตถุประสงค์หลัก ส่งเสริมทุกคนทำสมาธิสะสมพลังจิต เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข จึงได้จัดทำโครงการขึ้น เป็นโครงการร่วมมือกัน ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด วัดวิมลนิวาส และสถาบันพลังจิตตานุภาพ โดยมีวัตถุประสงค์อบรมการทำสมาธิแบบง่ายๆ ตามแนวทางของสมเด็จพระญาณวชิโรดม หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโรให้แก่ อสม.สาธารณสุข ทุกอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุข บุคลากรของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และประชาชนทั่วไป
              ดร.นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเรามีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีและวัตถุ การดำเนินชีวิตของคนไทยจึงเปลี่ยนไปตามยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นสังคมนิยมวัตถุ คนในสังคมจึงมีแต่ความเร่งรีบ แข่งขันกัน เกิดความเครียดสะสมในการดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย สะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมทางด้านจิตใจของคนในปัจจุบัน ที่มีจิตใจอ่อนแอลง ทำให้ขาดสติ ขาดความยั้งคิด การใช้อารมณ์และการใช้ความรุนแรงต่างๆ จึงเกิดขึ้นและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังเป็นข่าวในสื่อสังคมทุกวันนี้ โครงการพัฒนาพลังจิต อสม.ภูมิใจ 101 ในการสร้างภูมิคุ้มกันอารมณ์ด้วยสมาธิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเครือข่ายสุขภาพ ให้รู้จักวิธีการทำสมาธิแบบง่ายๆ สามารถสร้างเสริมพลังใจในการดูแลผู้สูงอายุและเครือข่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             ทั้งนี้ กิจกรรมการจัดอบรมการทำสมาธิ ในปี 2566 จะมีในทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องเรียนสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 270 รวม 48 ครั้ง ๆ ละ 100 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!