นครปฐม-นายก อบจ.ฯมอบเสื้อให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

นครปฐม-นายก อบจ.ฯมอบเสื้อให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม

              วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วย นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภรรยา ได้มอบเสื้อให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่ได้รับการคัดเลือกว่าปฏิบัติงานดีเด่นในสาขาต่างๆ ได้แก่ 1 สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 2. สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 3. สาขาสุขภาพจิตชุมชน 4. สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 5.สาขาการบริกสารในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน และการสร้างหลักประกันสุขภาพ 6. สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 7. สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 8. สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 9. สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม 10. สาขานมแม่ อนามัยแม่และเด็ก 11. สาขาทันตสุขภาพ และ 12. สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!