ชลบุรี-องค์กรภาคประมงจังหวัดชุมพร น้อมเกล้าฯถวายอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน…

ชลบุรี-องค์กรภาคประมงจังหวัดชุมพร น้อมเกล้าฯถวายอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน…

ภาพ-ข่าว:นิราช ทิพย์ศรี

             ผู้ว่าฯชุมพร รับพระราชทาน ก่อน ส่งมอบต่อผู้แทนกองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่1 ออกเดินทางสู่ พื้นที่ราบสูงในถิ่นทุรกันดาร เพื่อ ส่งมอบให้ นักเรียนของ ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา โครงการตามพระราชดำริฯ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ต่อไป
               5 มกราคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนำ้ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีพิธี ส่งมอบ ปลากะตักแห้ง และ อาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทาน ให้กับ ผู้แทนกองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่1 ตามโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ขององค์กรภาคประมงจังหวัดชุมพร ประกอบไปด้วย สมาคมชาวประมงร่วมใจปากนำ้ชุมพร สมาคมชาวประมงปากนำ้หลังสวน และ สมาคมชาวประมงเรืออวนซั้งและเรือร่วมปากนำ้ชุมพร ตามที่ได้รับการประสาน เชิญชวนจาก ทัพเรือภาคที่ 1
              โครงการน้อมเกล้าฯ ถวายถวายปลากะตักแห้ง และ อาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อ ส่งมอบ ให้กับสำนักงานส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำไปพระราขทานให้แก่นักเรียน และ ประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารต่อไป โดยโครงการดังกล่าวนี้ ได้เริ่มเมื่อปลายปี พ.ศ.2538 ในการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ ทรงพบเห็นพสกนิกรของพระองค์ท่าน ป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีน (หรือโรคคอหอยพอก) จำนวนมาก
               พระองค์ท่านทรงตระหนักถึงพิษภัยของโรคนี้ จึงทรงจัดตั้ง “โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน” ขึ้นโดยพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินการโครงการในเบื้องต้น และ จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงดำเนินการโครงการนี้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ ผู้เป็นโรคขาดสารไอโอดีน อย่างต่อเนื่องตลอดมา
                ด้วยเห็นถึงความสำคัญของโครงการตามพระราชดำริฯ และ ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ องค์กรภาคประมงจังหวัดชุมพร จึงได้ร่วมกับ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่1 สืบสานโครงการ ด้วยการเชิญชวน องค์กรภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป น้อมเกล้าฯ ถวาย ปลากระตักแห้งจำนวน 750 กิโลกรัม ปลากระป๋องจำนวน 4,000 กระป๋อง และ นำ้ปลาแท้ (ตั้งไฮ้ลิ้ม) 3600 ขวด โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็น ประธานในพิธี และ เข้ารับพระราชทาน ก่อนส่งมอบให้ พลเรือตรี อาทร ชะระภิญโญ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 ผู้แทนกองทัพเรือ เพื่อดำเนินการต่อไป
                สำหรับรายชื่อ ผู้แทน ที่เข้าน้อมเกล้าฯ ถวายอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ในวันนี้ ประกอบไปด้วย

คุณ นพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร น้อมเกล้าฯถวาย ปลากระตักแห้ง
คุณ พงศธร เนื่องชุมพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนำ้ น้อมเกล้าฯถวาย ปลากระตักแห้ง
คุณ สุชาดา บุญบัวเกิด ผู้แทนโรงนำ้ปลาตั้งไฮ้ลิ้ม น้อมเกล้าฯถวาย นำ้ปลาแท้
คุณ ณิชาพัฒน์ บุญรอด ผู้แทนสมาคมชาวประมงร่วมใจปากนำ้ชุมพร น้อมเกล้าฯถวาย นำ้ปลาแท้
คุณ คณนล ใยแก้ว หจก.พ.อีฟอาฟ น้อมเกล้าฯถวาย ปลากระป๋อง
คุณ ทวีศักดิ์ ตันติพงศ์ ผู้แทนสมาคมชาวประมงปากนำ้หลังสวน น้อมเกล้าฯถวาย ปลากระป๋อง

ภายหลังเสร็จพิธี ได้ร่วมกัน นำอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน ทั้งหมด ขึ้นรถบรรทุก ของกองทัพเรือ และร่วมกัน ส่งรถออกเดินทางต่อไป….

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!