นครสวรรค์-อธิการ มรภ.พบ ผวจ.เสนอยุทธศาสตร์ตามพระราโชบาย

นครสวรรค์-อธิการ มรภ.พบ ผวจ.เสนอยุทธศาสตร์ตามพระราโชบาย

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

         ผศ.ดร.ไชรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมงานมนุษยศาสตร์ฯอาสาพัฒนาท้องถิ่น เข้าพบ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำเสนอการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย ในส่วนของผลการดำเนินงานปี 2563 และการบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2564
         ซึ่งโครงการนี้ จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การพัฒนาข้อมูลระดับจังหวัด การสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและครู ระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และจังหวัดนครสวรรค์ จะมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!