นครสวรรค์-นายก อบจ.รับข้าราชการโอนย้าย 7 ราย

นครสวรรค์-นายก อบจ.รับข้าราชการโอนย้าย 7 ราย

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิรยะ

           เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 4 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ. นครสวรรค์ พร้อมนายมานพ บุญผสม นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ และจ่าเอกเอกราช กะระกล ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.นครสวรรค์ ให้การต้อนรับข้าราชการ 7 คน ที่โอนย้ายมาสังกัด อบจ.นครสวรรค์ ประกอบด้วย
           1.นางธัญลักษณ์ สีทอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการสังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลท่าตะโก โอนมาแต่งตั้งตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 2.นางสาวปิยธิดา สุขประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัด กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพและครอบครัว กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โอนมาแต่งตั้งตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 3.นางฉันทนา เสนีย์ยุทธนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัด กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลพยุหะคีรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ โอนมาแต่งตั้งตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สังกัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
          4.นางสาวปณิตตรา หัตโต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท โอนมาแต่งตั้งตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 5.นางสาวกิตติกา คุ้มภัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สังกัด ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร โอนมาแต่งตั้งตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สังกัด ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 6.นายจักรภพ ฉันทะกูล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โอนมาแต่งตั้งตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 7.นางสาวรังสิญา ขวัญเพ็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลลาดยาว โอนมาแต่งตั้งตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัด ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
          โดยนายก อบจ.นครสวรรค์ ได้กล่าวต้อนรับ ให้แนวคิดการทำงาน พร้อมกล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่ข้าราชการทั้ง 7 คน ในการโอนย้ายมาสังกัด อบจ.นครสวรรค์ ขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และดูแลรับผิดชอบงานของตนเองอย่างเต็มที่ หากมีข้อขัดข้องในเรื่องใด สามารถแจ้งให้ผู้บริหาร หรือ นายก อบจ.ทราบ เพื่อร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหาและพัฒนางานต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!