ตาก-รร.กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา จัดยิ่งใหญ่ กีฬา-กรีฑานักเรียน เชื่อมสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชน

ตาก-รร.กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา จัดยิ่งใหญ่ กีฬา-กรีฑานักเรียน เชื่อมสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชน

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนกลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา ประจำปี 2565 ขึ้น ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) รวมทั้งสิ้น 12 โรงเรียน
           โดยมีนายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้มี นายจารึก แดงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธงชัย ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน
           วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สนใจและให้ความสำคัญด้านการกีฬา ฝึกทำงานเป็นทีม ตลอดทั้งสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งนอกเหนือจากหน่วยงานที่กล่าวมาแล้ว ยังในรับความร่วมร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ ผู้นำท้องถิ่น และชุมชนเป็นอย่างดี เนื่องจากพื้นที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ชนเผ่าต่างๆ อาศัยอยู่รวมกัน ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อย่างดียิ่งในทุกภาคส่วน

          สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนในปีนี้ นักเรียนต่างรู้สึกตื้นเต้น ดีใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากห่างหายจากบรรยากาศนี้มากว่า 2 ปี เหตุมาจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องงดการจัดกิจกรรมไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ตลอดทั้งชุมชน ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!