อยุธยา-อาคารเครื่องทองอยุธยา มอบของขวัญปีใหม่ 2566 เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 นี้

อยุธยา-อาคารเครื่องทองอยุธยา มอบของขวัญปีใหม่ 2566 เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 นี้

ภาพ /ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

     พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาพร้อมในการเปิดให้บริการอาคารเครื่องทองอยุธยา มอบของขวัญปีใหม่ 2566 เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 นี้

      เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางมา เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอาคารเครื่องทองอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการเริ่มปฏิบัติงาน โดยมี นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ให้การต้อนรับ
       ในปีพุทธศักราช 2557 กรมศิลปากรมีนโยบายปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา โดยการจัดสร้างอาคารหลังใหม่ สำหรับจัดแสดงโบราณวัตถุประเภทเครื่องทองอยุธยาที่ค้นพบในแหล่งโบราณคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้อยู่ในรูปแบบที่น่าสนใจ ทันสมัย และได้มาตรฐานตามพิพิธภัณฑสถานในระดับสากล เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของพิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้ทางมรดกศิลปวัฒนธรรม แก่สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา รวมทั้งเป็นการสร้างภาพจำและความประทับใจที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาวประเทศ ในฐานะพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีที่ยิ่งใหญ่ในอดีตของไทย อาคารเครื่องทองอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในขณะนั้น ลักษณะเป็นอาคารไทยประยุกต์ 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,275 ตารางเมตร แบ่งเนื้อหาการจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 จัดแสดงเครื่องทองจากวัดราชบูรณะ ประเภทเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องสูง เครื่องราชูปโภคและเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ ส่วนที่ 2 จัดแสดงเครื่องทองจากวัดราชบูรณะ ประเภทเครื่องพุทธบูชา เครื่องอุทิศ และพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงกรุจำลองวัดราชบูรณะ และส่วนที่ 3 จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับคติการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุที่พบในโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่พระปรางค์วัดพระราม พระปรางค์วัดมหาธาตุ เจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ์ และเจดีย์ศรีสุริโยทัย

         ปัจจุบัน อาคารเครื่องทองอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา มีความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวแล้ว มีจำนวนโบราณวัตถุที่จัดแสดงภายในอาคารเครื่องทอง มีจำนวนทั้งสิ้น 2,244 รายการ มีโบราณวัตถุที่เป็นชิ้นเด่น เช่น พระแสงขรรค์ชัยศรี พระคชาธารจำลอง จุลมงกุฎ พระสุวรรณมาลา อาคารเครื่องทองอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป โดยระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 นี้ด้วย โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องทองอยุธยามากยิ่งขึ้น ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจและความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของประเทศชาติต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!