ชลบุรี-ผอ.ศรชล.ภาค 1 ปฐมนิเทศกำลังพล ให้เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ เน้นความซื่อสัตย์สุจริต

ชลบุรี-ผอ.ศรชล.ภาค 1 ปฐมนิเทศกำลังพล ให้เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ เน้นความซื่อสัตย์สุจริต

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

             วันที่ 8 ธ.ค.65 พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฐมนิเทศกำลังพล ศรชล.ภาค 1 ประจำปี งป.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติราชการใน ศรชล.ภาค 1 มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ โครงสร้างของกฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ให้สามารถนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้ทันที
             โดยผ่านการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ จากข้าราชการในฝ่ายอำนวยการ ศรชล.จังหวัด ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัด ตลอดจนวิทยากรจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้กับกำลังพลของ ศรชล.ภาค 1
             โดย ผอ.ศรชล.ภาค 1 ได้เน้นย้ำให้การปฏิบัติงานของกำลังพบ ต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นกำลังพลสังกัด ศรชล.ภาค 1 ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการกับ ศรชล.ภาค 1 ในวาระ ตุลาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 47 นาย ใช้ระยะเวลาในอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธ.ค.65 ณ โรงแรม เดอะ ไซมิส พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
              ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมปฐมนิเทศ กำลังพล ศรชล.ภาค 1 ประจำปี งป.66 ในครั้งนี้ จะทำให้กำลังพลที่เข้ารับการอมรม มีความรู้ ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย ที่กำหนดไว้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!