เชียงใหม่-พมจ.รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ลดปัญหาความรุนแรงในสังคม

เชียงใหม่-พมจ.รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ลดปัญหาความรุนแรงในสังคม

ภาพ-ข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ประชาชนร่วมกันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อลดปัญหาความรุนแรงในสังคม

            วันนี้ (25 พ.ย. 65) นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้ เดือนพฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” เพื่อให้สังคมได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงดังกล่าวที่นับวันจะมีแนวโน้มสูงขึ้น และเพื่อให้เกิดเป็นกระแสสังคมที่ประชาชนให้ความร่วมมือในการยุติปัญหา
             โดยสัญลักษณ์ “ริบบิ้นสีขาว” เป็นสัญลักษณ์สากลที่ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว แสดงถึง “การไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” จึงขอความร่วมมือประชาชน และส่วนราชการทุกหน่วยงานร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหา
            ซึ่งหากต้องการความช่วยเหลือเรื่องความรุนแรงในครอบ ครัวสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ โทรสายด่วน 24 ชั่วโมง โทร 1300, สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง โทร.191, ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!