นครสวรรค์-ประชุมสภาอาชีวะเหนือ 4

นครสวรรค์-ประชุมสภาอาชีวะเหนือ 4

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เชิญคณะกรรมการสภาเข้าร่วมประชุม แนะนำ ผอ. เทคนิค การเยี่ยมเยียนสถาบัน และติดตามงาน

             เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 โดยมีนายสมคิด บุญเทวี ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการสภาฯ เข้าร่วมประชุม และมีนายมะณู คุ้มกล่ำ รองผู้อำนวยการสถาบันฯเป็นเลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบันฯ
             ในการประชุมมีวาระที่สำคัญคือ 1. การแนะนำตัวนายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ 2. การเยี่ยมเยียนแต่ละวิทยาลัยฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามให้กำลังใจพร้อมทั้งรับฟังปัญหาเพื่อนำมาสู่การแก้ไขและการพัฒนา นอกจากนี้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินงานในเดือนพฤศจิกา ยน 2565 มี 1. การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลงาน งานวิจัย นวัตกรรม คณาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 สู่การเขียนผลงานวิชาการและบทความเพื่อเผยแพร่ 2. โครงการเรียนร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะตงก่วนประเทศจีน 3. โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมมือกันในการประสานงานและแลกเปลี่ยน ความรู้ทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์กับเรือนจำกลางนครสวรรค์ 4. รายงานผลการสรรหากรรมการสภาสถาบันแทนตำแหน่งที่ว่าง มาตรา 23(4 )ได้ นางกุสุมา ขันกสิกรรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
             สุดท้ายเป็นการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร เนื่องจากคณะผู้รับผิดชอบเดิมมีการเกษียณอายุราชการ และย้ายไปเป็นรองผู้อำนวยการ เพื่อให้สภาสถาบันเห็นชอบ รับรองและจะเสนอไปตามขั้นตอนต่อไป
            นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันฯกล่าวว่า “ในการดำเนินงานของสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีความมุ่งหวังที่จะให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และเกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น จึงจำเป็นจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือ และให้มีการรายงานผลการดำเนินการทุกครั้ง เพื่อประเมินผล ดูความก้าวหน้า พร้อมทั้งศึกษาปัญหาเพื่อนำมาพัฒนาแก้ไขต่อไป”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!