ประจวบคีรีขันธ์-ชาวสวนมะพร้าว เรียกร้องภาครัฐ หยุดนำเข้ามะพร้าว หลังเปิดเวที ถกปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ

ประจวบคีรีขันธ์-ชาวสวนมะพร้าว เรียกร้องภาครัฐ หยุดนำเข้ามะพร้าว หลังเปิดเวที ถกปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ

ภาพ-ข่าว:ข่าว ณัฐธภพ พันสาย

             วันที่ 23 พ.ย. 65 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมเปิดประชุมประชาคมเพื่อประชุมปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ จากชาวสวนมะพร้าวอำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย โดยมี นายสมหมาย ปานทอง กำนันตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว น.ส.มาเรีย เผ่าประทาน กำนันตำบลทับสะแก ประธานเกษตรแปลงใหญ่ (มะพร้าว) ทับสะแก นายวนิชญ์ ปักกิ่งเมือง นายกสมาคมชาวสวนมะพร้าวแห่งประเทศไทย พร้อม นายสุชาติ วงศ์เณร ที่ปรึกษาด้านการผลิต คณะกรรมการสมาพันธ์ชาวสวนมะพร้าวไทย จากอำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
              โดยในที่ประชุม สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ชีแจงวิธีการสำรวจและการพยากรณ์ สินค้ามะพร้าว ปี 2565 และปี 2566 โดย ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ทำให้ในที่ประชุมประชาคม เครือข่ายชาวสวนมะพร้าว ได้มีการยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว
            1.ขอให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำข้อมูลเรื่องการยุติการนำเข้ามะพร้าวตามกรอบ AFTA ปี 2566 เสนอต่อที่ประชุม คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว ในคราวต่อไป เนื่องจาก ราคาผลผลิตมะพร้าวในประเทศ มีราคาตกต่ำ 2. คัดค้านการเปิดการค้าเสรีนำเข้าเนื้อมะพร้าวแช่แข็ง 3.ขอให้ชะลอการนำเข้ามะพร้าวนอกโควตา WTO 4.ขอให้ กระทรวงการคลัง พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การคืนภาษีแก่ผู้นำเข้ามะพร้าว ซึ่งนำมาผลิตเพื่อการส่งออก ตั้งแต่ปี 2566

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!