ชลบุรี-เทคนิคสัตหีบ จัดงานเปิดบ้านทางวิชาการ Thai-Austrian Tech 2022

ชลบุรี-เทคนิคสัตหีบ จัดงานเปิดบ้านทางวิชาการ Thai-Austrian Tech 2022

ภาพ-ข่าว:นิราช ทิพย์ศรี

วันพุธที่ 23 พ.ย. 65 นายวันชาติ วรรณพราหมณ์ ปลัดอำเภอสัตหีบรักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบเป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านทางวิชาการ Thai-Austrian Tech 2022” ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักศึกษาให้การตอนรับ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเป็นกำลังสำคัญในการผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ดำเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดชลบุรีได้บูรณาการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ วันนี้วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้จัดกิจกรรม“เปิดบ้านวิชาการ Thai-Austrian Tech 2022” ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการจัดการด้านอาชีวศึกษา รวมทั้งจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้าเยี่ยมชม และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
            การจัดงาน “เปิดบ้านวิชาการ THAI-AUSTRAIN TECH 2022” เป็นการเปิดบ้านทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของวิทยาลัยฯ  การจัดการเรียน  การสอนภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้สังคมและชุมชน ได้รับทราบความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพิ่มจำนวนผู้เรียน ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนนักศึกษาได้ตรงตามเป้าหมายทุกปี เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ไม่เคยหยุดนิ่งต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “เชื่อมั่น วางใจ ก้าวไปกับ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ” โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) ในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ในสาขาวิชาช่างอากาศยาน สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และสาขาวิชาเทคนิคโลหะ  จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
             นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบปกติ และระบบทวิภาคีรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า SATTAHIP MODEL ซึ่งการจัดการศึกษารูปแบบนี้เป็นการศึกษาตรงตามความต้องการของทั้งผู้เรียน สถานประกอบการและสถานศึกษา  โดยผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการสามารถปฏิบัติงานได้จริงและมีความก้าวหน้าทางอาชีพ อีกทั้งระหว่างที่นักศึกษาเรียนอยู่นั้น   ยังมีรายได้ที่สามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้อีกด้วย
              สำหรับการจัดงาน Thai-Austrian Tech 2022 ในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นการรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบที่เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคีรูปแบบสัตหีบ Model ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งนอกจากนี้การจัดงานยังแสดงถึงโครงการทางวิชาการที่ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!