ร้อยเอ็ด-กศน.พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่เปลี่ยนแปลงทางสังคมและโลกอนาคต

ร้อยเอ็ด-กศน.พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่เปลี่ยนแปลงทางสังคมและโลกอนาคต

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

               เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 พร้อมมอบนโยบายจังหวัดร้อยเอ็ด ในประเด็นแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด และค่านิยม 11 ประการ ของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ให้แก่ผู้เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

               โดยมี นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 20 แห่ง ครู และบุคลากร ในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด รวม 457 คน เข้าร่วมการประชุม
               นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เล็งเห็นถึงการสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ให้ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมที่ดีและมีประสิทธิภาพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในโลกศตวรษที่ 21 จึงได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบถึงนโยบายและแนวทาง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ขานรับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

                โดยบูรณาการทำงานร่วมกัน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและโลกอนาคต ควบคู่การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ถือเป็นกลไกหลักที่สำคัญในการดำเนินงาน เชื่อมโยง แบ่งปันข้อมูล และบูรณาการทำงานกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!