มทรส.เปิดสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มทรส.เปิดสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพ-ข่าว:อรกัญญา หลิมสัมพันธ์

             นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ประธานการคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ออกประกาศเพื่อสรรหาบุคคลให้ดำรงผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น ซึ่งบุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
             อาทิ มีความสามารถเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ มีความสามารถในการวิเคราะห์/พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ด้านสารสนเทศและวิทยบริการ ทั้ง Hardware และ Software มีความสามารถในการพัฒนา/จัดทำฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย โดยสามารถแสดงข้อมูลสรุปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารได้ทันที และมีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
             นายธีรพล กล่าวท้ายสุดว่า การรับสมัครในครั้งนี้เปิดกว้างให้ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ที่มีคุณสมบัติตามประกาศข้างต้นสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.ถึง 2 ธค. 65 ในวันและเวลาราชการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย์ คือกองบริหารงานบุคคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ศูนย์นนทบุรี และกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ศูนย์สุพรรณบุรี โดยสามารถดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutsb.ac.th หรือ personnel.rmutsb.ac.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 035709104

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!