เชียงใหม่-มูลนิธิรักษ์เด็ก จัดมหกรรม เด็กและสตรีส่งเสียง “ยุติความรุนแรง ขอพื้นที่ปลอดภัย”

เชียงใหม่-มูลนิธิรักษ์เด็ก จัดมหกรรม เด็กและสตรีส่งเสียง “ยุติความรุนแรง ขอพื้นที่ปลอดภัย”

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

             มูลนิธิรักษ์เด็ก จัดมหกรรม เด็กและสตรีส่งเสียง “ยุติความรุนแรง ขอพื้นที่ปลอดภัย” เพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนวงกว้าง ให้ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในสังคม และได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบ
              วันนี้ (20 พ.ย. 65) ที่ ห้องกัลปพฤกษ์ (อาคารจัดนิทรรศการ ๑) อุทยานหลวงราชพฤกษ์  จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรม เด็กและสตรีส่งเสียง “ยุติความรุนแรง ขอพื้นที่ปลอดภัย” พร้อมกับกล่าวปาฐกถาเรื่อง “เราควรดูแลเด็ก เยาวชนและสตรีในยุคดิจิทัลอย่างไรให้ห่างไกลความรุนแรง” เนื่องในโอกาส “วันเด็กสากล” เพื่อเปิดเวทีให้เด็ก เยาวชนและสตรีจากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้มีโอกาสส่งเสียง บอกเล่าเรื่องราว ความยากลำบาก ความรุนแรงที่กำลังเผชิญในชีวิตประจำวัน และความต้องการที่อยากได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พัฒนา และปกป้องคุ้มครองจากองค์กร หน่วยงานภาคประชาสังคมและหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงสร้างการรับรู้ความตระหนักแก่สาธารณชนวงกว้างในประเด็นปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับเปลี่ยนค่านิยมบรรทัดฐานและพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในสังคม โดยมีนายเกรียงไกร ไชยเมืองดี  เลขาธิการมูลนิธิรักษ์เด็ก เครือข่ายเยาวชนนักกิจกรรม คณะทำงานยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน และตัวแทนกลุ่มสตรี เข้าร่วมกิจกรรม
                 ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา และชนเผ่าพื้นเมือง การแสดงสื่อรณรงค์ การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้สิทธิเด็ก การแสดงดนตรีและเกมนันทนาการ รวมถึงการเสวนารวบรวมความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน และกิจกรรมเยาวชนนักพิทักษ์สิทธิมนุษยชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ สร้างความเข้าใจใจปัญหา ตลอดจนช่องทางการขอคำปรึกษา และการขอความช่วยเหลือ
                 ทั้งนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หัวใจสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชนและสตรี คือการประสานความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ให้การดูแลกันอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ในบ้าน ในชุมชนและในสังคมวงกว้าง โดยยึดหลักของสิทธิเด็ก สิทธิผู้หญิงและสิทธิมนุษยชน ที่สำคัญคือการช่วยกันเฝ้าระวังการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือการใช้มือถือ อินเตอร์เน็ต ของเด็กและเยาวชนไม่ให้มีความสุ่มเสี่ยง เกิดอันตรายจากความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการค้ามนุษย์ ซึ่งเชื่อมั่นว่าถ้าทุกฝ่ายมีความตระหนัก เห็นความสำคัญของการพัฒนาอนาคตของชาติ ทุกคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยเป็นพี่น้องกัน และช่วยเหลือกัน คนละไม้คนละมืออย่างแข็งขัน ความรุนแรงต่อเด็กเยาวชนและสตรี ต้องลดน้อยลงหรือยุติลงได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเรา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!