กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย อำเภอพนมทวนและอำเภอห้วยกระเจา

กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย อำเภอพนมทวนและอำเภอห้วยกระเจา

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

               วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พร้อมด้วย นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี พันโท ประยุทธ ปิ่นกุมภีร์ หัวหน้ากลุ่มงานข่าว ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี พันตำรวจเอก พศวีร์ เรืองภู่ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพนมทวน และอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
              สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้หน่วยงานในระดับอำเภอ เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติราชการขับเคลื่อนการบริหารงานในเชิงพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อชาวจังหวัดกาญจนบุรี โดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้วยวิสัยทัศน์ “ประชาชนมีคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี สินค้าเกษตรมีมาตรฐาน การท่องเที่ยวอัตลักษณ์เมืองกาญจน์ ย่านอุตสาหกรรมสีเขียวและประตูสู่ทวาย” และตามนโยบายของรัฐบาลในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมมอบหลักการทำงาน 4 หลัก ได้แก่ หลักคิดหลักการทำงาน หลักการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล ซึ่งทั้ง 4 หลักเมื่อนำไปปฏิบัติจากการเอาใจใส่ เข้าใจปัญหา และการพัฒนา
                ภายใต้ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและการพัฒนาพื้นที่ นำไปสู่การพัฒนาระดับจังหวัดอย่างยั่งยืนต่อไป
โดยในเวลา 10.00 น. ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอพนมทวน โดย นายพิรัช ราชสุภา ปลัดอาวุโสอำเภอพนมทวน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนร่วมรับมอบนโยบายฯ ซึ่งได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารทุกระดับ รวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอพนมทวนให้ความสำคัญและร่วมกันพัฒนาดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่เป็นสถานที่สำคัญเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยเหนือพระมหาอุปราชาของพม่าในสมัยนั้น
                 พร้อมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน ได้ร่วมกันทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธีอีกด้วย
                จากนั้น เวลา 14.00 น. ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา โดย นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอห้วยกระเจา หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนร่วมรับมอบนโยบายฯ และมอบแนวทางในการส่งเสริมให้ความสำคัญกับพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นพระพุทธรูปปางคันธารราฐ หรือ ปางขอฝน เป็นพระพุทธรูปสูง 32 เมตร สื่อถึงอาการแห่งกาย ครบบริบูรณ์ ทั้ง 32 ประการของมนุษย์ ซึ่งมาความหมาย 3 ประการคือ ที่พึ่งของชาวไทยและชาวโลก ที่พึ่งของ 3 โลก คือ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และยมโลก และระลึกถึงพระพุทธรูปแห่งบามิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นเครื่องหมายแห่งการสืบสานทำนุบำรุงศาสนาที่สะท้อนถึงความเจริญและมีอ่างเก็บน้ำในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ให้สวยงาม เปรียบเสมือนพุทธอุทยานที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!