เพชรบุรี-แห่เรือองค์ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ วัดใหม่สะพานสูง

เพชรบุรี-แห่เรือองค์ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ วัดใหม่สะพานสูง

ภาพ-ข่าว:สุรพล นาคนคร

              วัดสุทธาวาส (วัดใหม่สะพานสูง) สืบสานประเพณีแห่เรือองค์ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และผ้าพระป่าพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดขบวนแห่เรือองค์อัญเชิญผ้าพระกฐินและผ้าพระป่าพระราชทาน ตั้งแต่ท่าน้ำวัดชมพูพนถึงท่าน้ำวัดสุทธาวาส ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
             ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม ให้นายธนาวุธ เลาห์ประเสริฐสิทธิ์ รองผู้อำนวยการหอศิลป์รัตนกันทร ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดสุทธาวาส ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565
              ประเพณีการแห่เรือองค์ เป็นการทอดกฐิน หรือทอดผ้าป่าทางน้ำแบบโบราณ ก่อนหน้านี้ได้สูญหายไปจากเมืองเพชรบุรี กว่า 50 – 60 ปีมาแล้ว กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2540 กลุ่มคนรักเมืองเพชร ได้จัดประเพณีการแห่เรือองค์เป็นครั้งแรก เพื่อฟื้นฟูประเพณีอันดีงาม ก่อให้เกิดความหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่นและปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรีอันเป็นแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ โดยจัดขบวนเรือองค์ที่วัดอัมพวันไปทอดผ้าป่าที่วัดมหาธาตุฯ สมัยท่านเจ้าคุณบุญรวม “พระธรรมรัตนดิลก”
              จากนั้นได้ว่างเว้นไปนานหลายปีจนในปี พ.ศ. 2550 สมัยท่านผู้ว่าฯ สยุมพร ลิ่มไทย ผวจ.เพชรบุรี กลุ่มคนรักเมืองเพชร ร่วมกับทางจังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (อบจ.เพชรบุรี) และประชาชนคนเพชรที่รักในท้องถิ่นประเพณีของตน ตลอดจนทุกหน่วยงานทุกองค์กร ได้ร่วมกันจัดขบวนแห่เรือองค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา ณ วัดสุทธาวาส หรือ วัดใหม่สะพานสูง ต.บางครก อ.บ้านแหลม โดยจัดกิจกรรมที่ถนนริมแม่น้ำเพชรบุรี หลังจวนผู้ว่าฯ จัดต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2551 กฐินเรือองค์ ณ วัดบางลำพู และ พ.ศ. 2552 ทอดผ้าป่าเรือองค์ ณ วัดเขาตะเครา ในสมัยผู้ว่าฯ ชาย พานิชพรพันธุ์ ผวจ.เพชรบุรี
                ประเพณีการแห่เรือองค์ นั้นเป็นกิจกรรมของท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาอันเกี่ยวพันอย่างแนบแน่นในวิถีชีวิตของผู้คน ตลอดจนการให้ความสำคัญของสายน้ำ ที่เปรียบเสมือนสายธารของชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี อันหล่อหลอมให้เกิดกิจกรรมจากความสมานสามัคคีของชุมชน และที่สำคัญกิจกรรมนี้ยังได้แสดงให้เห็นถึงพลังความรักความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนจนเกิดแรงบันดาลใจที่จะพลิกฟื้นประเพณีดั้งเดิมให้ย้อนกลับคืนมา รวมทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการที่จะอนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของแหล่งน้ำ ให้ชาวบ้านและชุมชนหันมาเอาใจใส่ร่วมกันดูแลให้แม่น้ำเพชร
               ประเพณีแห่เรือองค์จึงเป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรม อันจะเป็นผลให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสภาพของแม่น้ำเพชรบุรี ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตของผู้คนที่ยังจะได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเพชรบุรีสืบต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!