ประจวบคีรีขันธ์-ทม.หัวหิน ติวเข้มครูสู่มืออาชีพ รองรับโรงเรียนสาธิตแห่งแรกของหัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์-ทม.หัวหิน ติวเข้มครูสู่มืออาชีพ รองรับโรงเรียนสาธิตแห่งแรกของหัวหิน

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

           เมื่อวันที่ 6 พ.ย. นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากที่เทศบาลเมืองหัวหิน เลือกโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินเป็นโรงเรียนนำร่องในการพัฒนาการศึกษาด้วยรูปแบบสาธิต เนื่องจากมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ และด้านการบริหาร เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพในระดับหนึ่ง โดยเริ่มจัดการศึกษาด้วยรูปแบบสาธิติในปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน” และเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนักเรียนและครูเป็นรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นไปตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนสาธิต
           การใช้คำว่า “สาธิต” มานำหน้าเทศบาลบ้านหัวหินนั้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาถึงมัธยมศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์มากขึ้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและอนาคต
            พร้อมกันนี้ เทศบาลเมืองหัวหินได้จัดโครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ จำนวน 83 คน ที่โรงแรมนาวีภิรมย์ หัวหิน โดยมี ดร.สวิมล สพฤกษ์ศรี และ อ.สุปรียา ตันติวีรคุณ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะทางการสอนที่เป็นเลิศต่อไป
           นายบุญทวี บุญให้ ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน กล่าวว่า ในภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 นี้ ทางโรงเรียนเตรียมความพร้อม 4 ด้าน ที่จะเปิดการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนสาธิตฯในปี 2566 ทั้งด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอุปกรณ์ และด้านสื่อการเรียนการสอน 100% แล้ว เปิดตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ซึ่งจะมีความเข้มข้นตั้งแต่กระบวนการรับนักเรียนเข้าศึกษาและการพัฒนานักเรียนเก่าที่มีอยู่ กระบวนการเหล่านี้จะพัฒนาในปี 2566 ขอให้ผู้ปกครองได้เชื่อมั่นในการเปิดโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นแห่งแรกในเมืองหัวหิน.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!