ร.ร.นครสวรรค์ จัดกิจกรรม BACK TO SCHOOL เยี่ยมบ้าน ชมหอ ดูสภาพแวดล้อม โภชนาการ ความปลอดภัย

ร.ร.นครสวรรค์ จัดกิจกรรม BACK TO SCHOOL เยี่ยมบ้าน ชมหอ ดูสภาพแวดล้อม โภชนาการ ความปลอดภัย

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนนครสวรรค์ เปิด้ปยว่า ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนนครสวรรค์ได้มอบหมายให้ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำโดย นางวนิดา จันทร์เขียว รองผู้อำนวนการกบุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยนายชูเกียรติ สุราภา ว่าที่ ร.ต.รัตพล ก้อมน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและคณะครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
         โดยมาตรการที่ทางโรงเรียนกำหนดคือ การเยี่ยมบ้าน ชมหอพักนักเรียน เพื่อดูความพร้อมและความปลอดภัยด้านต่างๆ เช่น การเดินทางมาเรียนของนักเรียน การจัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนปลอดภัย การให้บริการและดูแลด้านโภชนาการและด้านสุขภาพ การป้องกันภัยธรรมชาติ ยาเสพติด และการป้องกันภัยจากการพกอาวุธมาโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ เจ้าของหอพักต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา MOE SAFETY CENTER หรือ มาตรการ 3 ป คือ ป้องกัน ปลูกฝังและปราบปราม
          ในการเยี่ยมบ้านชมหอ พบว่า หอพักของเอกชนที่ตั้งอยู่รอบโรงเรียน มีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีการจัดดูแลด้านที่พัก ด้านอาหาร และการกำกับเวลาเข้า-ออกหอพักอย่างเป็นระบบ เป็นระเบียบเรียบร้อยดี มีผู้กำกับควบคุมดูแลหอพัก ทั้งยังมีการดูแลเรื่องที่พัก อาหาร การซัก-รีดเป็นอย่างดีอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!