อยุธยา-ผนึกพลัง“บวร”รณรงค์โครงการ“บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

อยุธยา-ผนึกพลัง“บวร”รณรงค์โครงการ“บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

           ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมประธานแม่บ้านมหาดไทยฯ ผู้นำต้นแบบ ผนึกพลัง “บวร” รณรงค์โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อน้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
            เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่รณรงค์โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อน้อมนำพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ แปลง ” โคก หนอง นา พช.” ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
             โดยมี พระมหาเฉลิมพล อาชิโต เจ้าอาวาสวัดช้างใหญ่ นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะทำงานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดฯ นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม โดยมี ดร.บุณฑริก รักนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบวรวิทยา 2 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบวรวิทยา 2 ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น นำเยี่ยมชมและบรรยายสรุป
              นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร กล่าวว่า ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้วางแผนรณรงค์โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ในการปลูกผักสวนครัวด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นในระดับครัวเรือน หรือระดับชุมชน เพื่อน้อมนำตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”
               และขยายผลโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีผักที่ปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย เกิดสุขภาวะที่ดี และเป็นการลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ตามหลัก “บวร” (บ้าน วัด ราชการ และประชาชน) เพื่อขยายผลไปในทุกชุมชนและทุกครัวเรือน ปัจจุบัน มีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 167,649 ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 92.57

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!