เชียงใหม่-ทม.แม่เหียะ คว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ

เชียงใหม่-ทม.แม่เหียะ คว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพ่ะกิจจังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลเมืองแม่เหียะ คว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี 2565 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม

            วันนี้ (6 พ.ย. 65) นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เข้ารับโล่รางวัลพระปกเกล้าทองคำ จาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดย เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้รับโล่ประกาศให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2565 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ภายในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 เรื่อง ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย
           นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า รางวัลพระปกเกล้า นับเป็นรางวัลอันทรงคุณค่า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรางวัลที่ไม่มีเงินรางวัล และเกณฑ์ในการประเมินค่อนข้างยาก ซึ่งเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้นำเสนอโครงการโดดเด่น คือ การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายการจัดการเมืองเชิงระบบในภาวะฉุกเฉิน เพื่อรองรับผลกระทบของโรคโควิด -19 เครือข่ายบูรณาการร่วมกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ชุมชน
           โดยทั้งหมดผ่านกระบวนการคิด การสร้างเครือข่าย การประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จนเกิดเป็นรูปธรรม นำมาสู่การได้รับโล่เกียรติคุณดังกล่าว ซึ่งนับว่าเป็นรางวัลที่บ่งบอกถึงการทำงานโดยความร่วมมือ ร่วมใจจากหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ อย่างแท้จริง และรางวัลนี้ไม่ใช่เพียงรางวัลของเทศบาล แต่เป็นรางวัลของประชาชนเมืองแม่เหียะทุกคน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกับเทศบาล ในการดำเนินงานต่าง ๆ จนเห็นเป็นรูปธรรม และผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน ในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!