ตาก-อ.พบพระ ดปิดโครงการ”อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 

ตาก-อ.พบพระ ดปิดโครงการ”อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

             วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน สร้างความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราช การต่าง ๆ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ ณ ศาลา หมู่บ้านรวมไทยพัฒนา 8 หมู่ที่ 6 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
               วัตถุประสงค์ในการออกหน่วยอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐ รวมทั้งเสนอความต้องการปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ แนวคิด เพื่อที่ภาครัฐจะได้นำไปพิจารณา เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนเป็นการเยี่ยมเยียนประชาชน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาต่อไป
                โครงการอำเภอยิ้ม…เคลี่อนที่ เป็นการจัดหน่วยบริการประชาชนด้านต่างๆ ของอำเภอไปให้บริการประชาชนถึงในพื้นที่หมู่บ้าน โดยมีกิจกรรมหลักในการบริการประกอบด้วยการรับเรื่องราวร้องทุกข์ อำนวยความเป็นธรรม ด้านกฎหมาย และบริการด้านสาธารณูปโภค ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของทางรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กลุ่มกิจกรรมด้านแรงงาน การส่งเสริมอาชีพและลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ การส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อเป็นการลดภาวะค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในการเดินทางมาเพื่อรับบริการด้านอื่นๆ ตามสถานการณ์ความจำเป็นสำคัญ
              อำเภอพบพระ ได้กำหนดการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ. ศาลาอเนก ประสงค์บ้านลมไทยพนาที่ 8 หมู่ที่ 6ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สำหรับการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการร่วมออกหน่วยบริการ โดยการนำบริการต่างๆ ของหน่วยงานมาให้บริการแก่ประชาชนในหมู่บ้าน อาทิเช่น ทหาร บก.ควบคุม ฉก.ร.14 บริการตัดผม ,รพสต. บ้านรวมไทยพัฒนา 6 ให้บริการเจาะเลือดตรวจสารเคมี วัดความดัน ,โรงพยาบาลพบพระ ตรวจวัดความดันตรวจแพทย์แผนไทย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!