นครสวรรค์-รองผู้ว่าฯร่วม นายก อบจ.จัดโครงการแข่งขันประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2)

นครสวรรค์-รองผู้ว่าฯร่วม นายก อบจ.จัดโครงการแข่งขันประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2)

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีแข่งขันการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) ณ ห้องปฏิบัติการอาหารคหกรรม อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน นายนพนันต์ ทับทิม ประธานคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน
          และมี นางสาวอติกาญจน์ ตันสาโรจน์วนิช รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวนารีรัตน์ บุญลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหาร ผศ.ดร.ณัฐชัย นิ่มนวล สื่อมวลชน นางวิชาดา เดอ สมิท ผู้แทนจากสถานประกอบการ นางสาวรุจิรา เจตเกษกิจ ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมงาน

            โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดจัดการประกวดการทำอาหาร Street Food (Season 2) ระดับจังหวัด ตามที่กรมคุมประพฤติมีนโยบายในการขับเคลื่อน การสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติให้มีความมั่นคงทางอาชีพ และได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือด้านการทำอาหาร เพื่อให้มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ หรือภาคีเครือข่ายให้เป็นกลไกสำคัญ ในการช่วยขับเคลื่อนการคืนคนดีสู่สังคมอย่างครบวงจร
              ซึ่งการจัดงานประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ(Season 2) นี้ ได้จัดขึ้นตามนโยบายของกรมคุมประพฤติ ที่มีนโยบายในการสนับสนุน ให้ผู้กระทำผิด ได้มีอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัวด้วยการฝึกอาชีพ ส่งเสริมให้มีงานทำ และมอบทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติให้เป็นกลไกสำคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อน การคืนคนดีสู่สังคมอย่างครบวงจร
               การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เป็นการแข่งขัน และนำเสนอผลงาน ด้านการทำอาหารของ ผู้ที่อยู่ในความดูแล ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และต่อยอดนำไปสู่ การประกอบอาชีพ เพื่อเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้ อย่างยั่งยืน 2. เพื่อแสดงถึงพลังและความร่วมมือของอาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่าย บริษัทห้างร้าน ภาคเอกชน ของจังหวัดนครสวรรค์ ที่ร่วมสนับสนุนในการคืนคนดีสู่สังคม
               ในการประกวดการทำอาหารประเภทอาหารคาวครั้งนี้ มีรางวัลดังนี้ คือ รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!