ชลบุรี-เมืองสัตหีบนำผู้สูงอายุรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ขยะเปียก ลดโลกร้อน

ชลบุรี-เมืองสัตหีบนำผู้สูงอายุรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ขยะเปียก ลดโลกร้อน

ภาพ-ข่าว:นิราช ทิพย์ศรี

               วันนี้ 15 พ.ย.65 นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และทำให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน และมีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันเกิดการปฏิสัมพันธ์ ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพจิตใจ อารมณ์ ทำให้มีสุขภาพดี ณ ศาลาพักผ่อนชายทะเล หน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิสภา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 200 คน โดยได้รับเกียรติจากนายนพ บวรกุลพาณิชย์ หมอดินอาสาอำเภอสัตหีบ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้

              นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ กล่าวว่า ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้จัดทำกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของเทศบาลเมืองสัตหีบ” เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะเปียกที่มีอยู่ในครัวเรือน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นการลดจำนวนขยะในครัวเรือนชุมชน ช่วยลดภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขได้
              ประกอบกับจากสถานการณ์ผู้สูงอายุในปัจจุบัน สังคมไทยได้เริ่มเดินทางเข้าสู่สภาพ “สังคมผู้สูงอายุ” ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของสังคมไทยในผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุจะเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องให้การดูแล ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองบางครั้งอาจเกิดความเครียด ความวิตกกังวล การบริโภคอาหารที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ รวมไปถึงการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอและปัญหาต่าง ๆที่ตามมาอีกมากมาย
              ดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสัตหีบ เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน และมีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันเกิดการปฏิสัมพันธ์ ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพจิตใจ อารมณ์ ทำให้มีสุขภาพดี. เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตนเองอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!