นครปฐม-ในหลวงฯพระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

นครปฐม-ในหลวงฯพระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
            วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดที่เจ้าคณะใหญ่หนหลางเลือกในโอกาสนี้ คือ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีทเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายชาญชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พระเถรานุเถระ ของคณะสงฆ์ภาค 14 หนกลาง และประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้
            สำหรับการจัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ได้มีการจัดพิธีทอดผ้าป่าดังกล่าวขึ้นทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคมม 2565 – 15 พฤศจิกายน 2565 ประกอบด้วย วัดที่เจ้าคณะใหญ่หนต่าง ๆ เลือก กระทรวงต่าง ๆ จำนวน 19 กระทรวง หน่วยงานเทียบเท่าระดับกระทรวง จำนวน 3 หน่วยงาน และจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 77 จังหวัด และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลัดกระทรวง หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าระดับกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า
             ในส่วนของคณะสงฆ์ภาค 14 หนกลาง ประกอบด้วยจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับคณะสงฆ์ไทยประจำปีพุทธศักราช 2565 รวมจำนวนทั้งสิ้น 5,562,566.78 บาท
              โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานกำเนิดก่อตั้ง ด้วยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูง ซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเอง และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรม แล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทต่อไปได้อย่างไม่มีผิดเพี้ยน การบำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีการนี้ จะเป็นทางสำคัญที่จะช่วยจรรโลง และเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไป ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจนี้สืบต่อมา เพื่อพัฒนาความรู้ และคุณภาพพระสงฆ์ ให้เป็นหลักทางใจของประชาชน ให้พระสงฆ์เป็นประโยชน์ในสังคมไทยสืบไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!