ร้อยเอ็ด-วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ร้อยเอ็ด-วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงขึ้นมาบรรเทาความทุกข์ยากแก่มวลพสกนิกรให้รอดพ้นจากความแห้งแล้งอย่างสัมฤทธิ์ผล     ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เห็นชอบให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการคิดค้น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงจนประสบความสำเร็จตามพระราชประสงค์ สามารถนำพาประชาชนและประเทศชาติให้รอดพ้นวิกฤติภัยแล้งในทุกครั้งจวบจนถึงปัจจุบัน

             นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า พสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดต่างสำนึกและตระหนักว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของราษฎร ทั่วทุกภาคของประเทศ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ตลอดจนพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะ ในการทรงทุ่มเท ให้กับการประดิษฐ์ คิดค้นวิจัย และพัฒนา จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริ มากมายนานัปการ ซึ่งรวมถึงโครงการพระราชดำริฝนหลวง อันก่อเกิดประโยชน์คุณูปการ อเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยและนานาประเทศ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!