กาญจนบุรี-ทอดผ้าป่าสนับสนุน“โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย”รวม 1 ล้านบาท

กาญจนบุรี-ทอดผ้าป่าสนับสนุน“โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย”รวม 1 ล้านบาท

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

           วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565 และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมี พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายชำนาญ ชื่นตา นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีฯ
             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย อันเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรและพระราชทานพระมหากรุณาในพิธีทอดผ้าป่า ประจำปี 2565 ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าฯ ขึ้นในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป สำหรับยอดเงินทอดผ้าป่าฯ จังหวัดกาญจนบุรีและคณะสงฆ์ รวมจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
            โดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้นเมื่อปี 2546 โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งและแตกฉาน สร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยการที่มีหลักธรรมที่ถูกต้อง เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
            ผู้รับทุนจะต้องเป็นพระภิกษุหรือสามเณรที่มีสัญชาติไทย เป็นผู้มีศีลทีบริสุทธิ์ เคร่งครัดในพระวินัย มีกิริยามารยาทเรียบร้อยงดงาม และปฏิบัติธรรมเนียมสงฆ์เคร่งครัด มีความประพฤติเรียบร้อย มีวิริยะ อุตสาหะ ในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จหลักสูตรและมีจิตอาสา โดยต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของโครงการฯและของสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทุนเปรียญธรรม 6 – 9 ประโยค, ทุนระดับอุดมศึกษาด้านพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี- ปริญญาเอก, ทุนอบรมพระนักเทศน์, อบรมพระวิปัสสนาจารย์และทุนอบรมพระธรรมจาริก โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสานพระปณิธาน ด้วยการทอดผ้าป่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยตลอดมา

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!