ชลบุรี-สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เปิดการฝึกอบรมทีมปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่เสี่ยงภัย

ชลบุรี-สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เปิดการฝึกอบรมทีมปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่เสี่ยงภัย

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

             วันที่ 2 พ.ย.65 เรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทีมปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่เสี่ยงภัย (Hazardous Area Response Team หรือ HART) ในระหว่างวันที่ 2 ถึง 11 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเป็นการเตรียมทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติงาน ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจ ความเสี่ยงของภัยชนิดต่างๆ เข้าใจการทำงานที่ปลอดภัย รวมทั้งการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกัน ระหว่าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารอากาศ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์เอราวัณ โดยมี หน่วยงานที่ส่งผู้เข้ารับการอบรม 15 หน่วย ประกอบด้วย โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลต ำรวจ ศูนย์เอราวัณ กรมแพทย์ทหารเรือ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร มูลนิธิสยามรวมใจ และศูนย์กู้ชีพหงส์แดง
             ซึ่งในการดำเนินโครงการ ได้จัดการฝึกอบรม เป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร“การแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เสี่ยงภัย เคมีชีวะ รังสีนิวเคลียร์” ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 ณ พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ หลักสูตรการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินเชิงยุทธวิธีในสถานการณ์พิเศษ (Thailand Tactical Emergency Medical Services หรือ TTEMS) ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมซีพาราไดซ์ และกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี และหลักสูตรการประสานงานและเตรียมความพร้อม (coopera tion and preparation) ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จว.นนทบุรี
            ขั้นตอนการฝึกอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย การสัมมนากลุ่ม และการฝึกภาคสนาม โดยมี กลุ่มเป้าหมายเป็น โรงพยาบาลที่เป็นแม่โซนในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง โรงพยาบาลต่างๆ ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิต่างๆ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล นักฉุกเฉินการแพทย์ และพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!