นครนายก-จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย

นครนายก-จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย

ภาพ-ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

            วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 โดยมี พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระมุนีนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก(ธรรมยุต) พร้อมคณะสงฆ์ นายอุดมเขต ราษฏร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยผู้พิพากษา หัวหน้าศาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมในพิธี

            โดยการจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดนครนายก ตามที่มหาเถรสมาคมมีมติ ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่าในช่วงระหว่างวันที่ 13 ต.ค.-15 พ.ย.2565 ซึ่งเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานในการส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสนาจากสถาบันพุทธศาสนาภายในประเทศ เพื่อนำรายได้สมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงฯ โดยยอดเงินทำบุญจากคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก 2 นิกาย จำนวน 228,860 บาท ยอดเงินทำบุญจากส่วนราชการและประชาชน จำนวน 210,000 บาท รวมยอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดนครนายก ทั้งสิ้นรวม 438,860 บาท
            สำหรับกองทุนเล่าเรียนหลวงนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงสืบสานพระบรมราโชบายต่อเนื่องมาตราบจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้พระภิกษุและสามเณร ให้มีโอกาสได้ศึกษาพุทธศาสนาจากสถาบันพุทธศาสนาภายในประเทศ สามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมวินัยอย่างแตกฉาน จักได้ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง พร้อมเผยแผ่สู่พุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน อันนับเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญในพระราชสถานะพุทธศาสนูปถัมภ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!