สิงห์บุรี-ผู้ว่าฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจเกษตรกรโคกหนองนาโมเดล

สิงห์บุรี-ผู้ว่าฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจเกษตรกรโคกหนองนาโมเดล

ภาพ-ข่าว:จีระแมน ขำฉา

             นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กอรมน.สิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจเกษตรกรโคกหนองนาโมเดล ณ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๒ จุด ได้แก่๑. สวนน้ำค้างยิ้มเกษตร เลขที่ ๗๙/๘ หมู่๑ ตำบลโพทะเล๒.สวนเกษตรนางบุญเหลือ ดีอ้น เลขที่ ๖๐/๑ หมู่๑ ตำบลคอทรายซึ่งเจ้าของแปลงได้ดำเนินการขุดบ่อน้ำและคลองไส้ไก่ ปรับแต่งพื้นที่ด้วยการห่มฟางให้พื้นที่ชุ่มชื้น ปลูกไม้ยืนต้น พืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ทำนา เป็นเกษตรแบบผสมผสาน
              โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นาโมเดล พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ระดับตำบล เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนผ่านการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชน ซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ได้ใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นครัวของชุมชน มีพืชผักปลอดสารพิษ มีปลาในหนองน้ำที่ขุดสระเอาไว้ เป็นแหล่งอาหารให้คนในครัวเรือนและชุมชนได้บริโภค จนผ่านวิกฤตครั้งนั้นมาได้ รวมทั้งยังถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจไปขยายต่อยอด ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
              ทั้งนี้ผู้ว่าราชการได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจเกษตรกร พร้อมขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสาน รักษาและต่อยอดแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา ด้วยหัวใจ และยังขอบคุณในความเป็นผู้นำจิตอาสา การแบ่งปันพื้นที่ ผลผลิต องค์ความรู้แก่พี่น้องประชาชนที่สนใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวัดสิงห์บุรีจะมีพื้นที่ดี ๆ เป็นพื้นที่แห่งวงล้อหมุนเล็ก ๆ คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชุมให้มีความเข็มแข็ง มั่นคงต่อ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!