อุตรดิตถ์-อบจ.เปิดโครงการ”วันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ”

อุตรดิตถ์-อบจ.เปิดโครงการ”วันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ”

ภาพ-ข่าว:เอนก ธรรมใจ

            ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ”วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พุทธศักราช 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมโครงการกว่า 300 คน เนื่องในวันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด” องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จึงถือเอาโอกาสวันดังกล่าวจัดโครงการ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พุทธศักราช 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปในวาระเดียวกัน
             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นการบำรุงรักษาต้นไมให้เจริญเติบโตขึ้น รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ รวมถึงเพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ตระหนักถึงความสำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เสริมสร้างความสามัคคี สร้างทัศนคติอันเป็นเอกภาพนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพในภาพรวมขององค์กรมุ่งสู่การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
              ภายในกิจกรรมมีการบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ ดังนี้ 1) บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2) บริเวณสนามกีฬาหมอนไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ 3) ถนนสายบึงทุ่งกะโล่ (สายแยกอุตรดิตถ์-บึงทุ่งกะโล่)4.บริเวณสำนักงานกองสาธารณสุข อบจ.อุตรดิตถ์ (แห่งใหม่) ปั้มบางจาก วงเวียนวังสีสูบ และ 5) บริเวณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
               นายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้การบริหารราชการของ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์องค์กร “เมืองแห่งการพัฒนา คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกๆด้าน อาทิ ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯลฯ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนชาวอุตรดิตถ์ และเป็นโอกาสอันดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรของชาติมาโดยต่อเนื่องทุกปี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!