นครสวรรค์-ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมพร้อมนำเสนอโครงการและกิจกรรม

นครสวรรค์-ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมพร้อมนำเสนอโครงการและกิจกรรม

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสภาฯได้ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบZoom Meetingกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายโกวิทย์ ผกามาศ เป็นประธาน มีวาระสำคัญ 6 เรื่องสรุปได้ดังนี้ คือ 1. แนะนำฝ่ายบริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 2. การจ้าง จมภ.จังหวัดละ1 อัตรา (เน้นคนเดิมไปก่อน )เดือนละ 15,000 บาทโดยโอนเงินมาให้วธ.จังหวัดและวธจ.โอนให้สวธ.จังหวัดนครสวรรคเบิกจ่ายให้จมภ.จำนวน1ไตรมาสก่อนแล้วจะโอนมาให้ต่อเนื่องจนครบ1ปี ทั้งนี้จมภ.มีหน้าที่สืบค้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและรายงานกรมส่งเสริมวัฒนธรรมทราบต่อไปและมีหน้าที่ช่วยเหลือสวธ.จังหวัดปฎิบัติหน้าที่ 3. การขอรับงบประมาณบริหารสภาวัฒนธรรม ยื่นโครงการขอรับสนับสนุนดังนี้
-สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จัดอยู่ขนาดกลาง ได้รับสนับสนุนงบบริหาร 45,000 บาท เขียนโครงการ ผ่านการรับรองจากวธจ.ส่งไปที่กรมส่งเสริมในวันที่ 21พ.ย.65 เป็นอย่างช้า
-สภาวัฒนธรรมอำเภอ ได้รับสนับสนุนงบ 10,000 บาท แต่ตอนนี้ได้รับมาเพียงอำเภอละ 5,000 บาทก่อนงบประมาณมาเพิ่มจะโอนให้อีก 5,000 บาท โดยเขียนโครงการบริหารผ่านสวธ.นว.ๆเสนอรับรองจากวธจ.นว.รับรองและส่งกรมฯต่อไป ส่งไปถึงกรมฯภายในวันที่ 21พ.ย.65 ดังนั้นสภาวัฒนธรรมอำเภอต้องส่งโครงการให่สวธ.จ.นว.ภายในวันที่ 17 พ.ย. 65 เป็นอย่างช้า
-การของบประมาณโครงการอื่นๆขอได้ตลอดเวลา แต่งบประมาณมีน้อยมาก
              4. การเลือกตั้งกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตอนนี้สวธ.จ.ยังไม่ได้เลือกกรรมการสวธ.จ. 6 จังหวัด ขอให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จส่งกรมส่งเสริมภายในวันที่ 21พ.ย.65 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อ สำหรับสวธ.จังหวัดนครสวรรค์เราเรียบร้อยแล้ว 5. การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีน่าสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ กรมฯจะส่งมายังจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป ภายในวันที่ 18พ.ย.65 นี้ 6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะ ประธานสภา วธ.จ.นครสวรรค์เสนอเรื่องดังนี้
-เสนอให้กรมฯจัดทำคู่มือการดำเนินงานของบประมาณให้สภาถือปฎิบัติ
-เสนอให้กรมฯยกย่อง เชิดชูเกียรติ หน่วยงาน บุคคลที่ทำคุณประโยชน์กับวัฒนธรรม
-สวธ.จ.นครสวรรค์ขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการสืบค้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และสวธ.จ.นครสวรรค์ได้จัดทำหนังสือสรุปงาน จำนวน 2 เล่มคือ สืบค้นอาหารและผ้าไทย และการเดินแบบที่ผ่านมาจะได้นำส่งกรมฯและส่งไปยังสวธ.จังหวัดทุกจังหวัดต่อไป ปิดประชุมเวลา16.00 น.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!