นครนายก-คณะสงฆ์ฯ จัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-ชั้นเอก

นครนายก-คณะสงฆ์ฯ จัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-ชั้นเอก

ภาพ-ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

             ที่วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก คณะสงฆ์จังหวัดนครนายกโดย พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ประธานสนามสอบ ได้จัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท และชั้นเอก ประจำปี 2565 ของคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค12
           โดยมี พระศรีรัตนากร รองเจ้าคณะภาค 12 เป็นประธานเปิดการสอบ พร้อมกล่าวให้โอวาทและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพระสงฆ์ สามเณรผู้เข้าสอบ พระมหาสิริสวัสดิย์ ธีรปภาโส ป.ธ.9 ผู้อ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง พร้อมด้วย พระราชสิทธิวราจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 พระมุนีนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก (ธรรมยุต) โดยมี นายปพนศักดิ์ ขันติชัยมงคล ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองนครนายก นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี

            ซึ่งการจัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-ชั้นเอก ได้จัดตามประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565 โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร จำเพาะนักธรรมชั้นโท-ชั้นเอก จัดสอบในระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.- 16.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ
           ทั้งนี้ การศึกษาพระปริยัติธรรม หรือที่เรียกกันว่า “นักธรรม” เกิดขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทย (การศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทยแต่โบราณนิยมศึกษาเป็นภาษาบาลี) เพื่อให้ภิกษุสามเณรผู้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึง อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่สัมมาปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างออกไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!