ึร้อยเอ็ด-พช. ปทุมรัตต์ สู่ปฏิบัติการ 90 วัน รอบ 2 น้อมนำเเนวพระราชดำริฯสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ึร้อยเอ็ด-พช. ปทุมรัตต์ สู่ปฏิบัติการ 90 วัน รอบ 2 น้อมนำเเนวพระราชดำริฯสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางพัชรินทร์ แสนวงษ์ พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้แทนครัวเรือนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล โดยมีว่าที่ร.ต. อดุลยเดช หมั่นวิชาชัย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกปรอง รักษาราชการแทนนายอำเภอปทุมรัตต์ เป็นประธาน ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำอช. ผู้นำสตรี ครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นาโมเดล เข้าร่วมกิจกรรม
              นางพัชรินทร์ แสนวงษ์ พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์ กล่าวว่า กิจกรรมน้อมนำเเนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2566 รอบ 2 ต่อเนื่อง ในครั้งนี้มีกิจกรรมการเตรียมพื้นที่แปลงปลูก และร่วมกันปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 10 ชนิด เช่นต้นกล้วย พริก มะเขือเทศผักบุ้ง บวบ ตะไคร้ มะละกอ ข่า กระชายมะนาว ผักกาด ผักชีลาว แมงลัก กระเพรา สะระแหน่ ตื่นฉายพริก มะเขือ เป็นต้น ซึ่งเมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้าผักสวนครัว ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการและครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา เพื่อแบ่งปัน
               กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่แปลงผักสวนครัว ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ และกิจกรรมในครั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการหน่วยงาน องค์กร ผู้นำชุมชน ประชาชนทุกครัวเรือน น้อมนำเเนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน รณรงค์ปลูกผักสวนครัว เเละพืชสมุนไพร ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!