อุบลราชธานี-ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

อุบลราชธานี-ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

            วันนี้ (9 พ.ย. 65) ณ วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเชิญผ้าไตรพระราชทานประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 โดยการประชุมมหาเถรสมาคม มีมติให้วัดทั่วประเทศ จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี
           เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต นับตั้งแต่ ปี 2562 เป็นต้นมา โดยมี พระเทพวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในครั้งนี้ จำนวน 377,286.99 บาท ( สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)
           โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี 2547 เพื่อบำรุงการศึกษา เผยแผ่ พระพุทธศาสนา พระสงฆ์ และสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัย ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธาน โดยทรงสนับสนุน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!