ร้อยเอ็ด-อบรมส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงาน

ร้อยเอ็ด-อบรมส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงาน

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โครงการอบรมส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงาน อายุ 25 – 59 ปี โดยมี นางอมรรัตน์ เหมือนชาติ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวยรายงาน พร้อมด้วย นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอธวัชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
               ในวันที่ 12 พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็นวันครบรอบของการเกิดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมาย สืบเนื่องจาก ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2528 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 ซึ่งข้อกฎหมายดังกล่าว ได้กำหนดให้สถานประกอบกิจการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน รับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง รวมทั้งการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
                สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด บริษัท เอ็น.อาร์.ไฟร์.เทรนิ่ง จำกัด ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย
                กำหนดจัดงาน “วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการและสถานศึกษา ที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นต้นแบบให้กับสถาบันประกอบกิจการและสถานศึกษาอื่นๆ นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ส่งเสริมให้ความรู้แก่แรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ และเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบ้าน วัด โรงเรียน รวมถึงให้บริการให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!