อุทัยธานี-สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าพระกฐิน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด

อุทัยธานี-สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าพระกฐิน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด

ภาพ-ข่าว:วราภรณ์ หนูกลัด

                  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐินให้นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ( มหาชน ) ทอดถวาย ณ วัดถ้ำเขาวง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
          ที่จังหวัดอุทัยธานี ที่ศาลาทรงไทย วัดถ้ำเขาวง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐินให้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ( มหาชน ) ไปทอดถวาย ณ วัดถ้ำเขาวง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายนพดล พล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ( รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ) หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดอุทัยธานี และประชาชน และพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ร่วมพิธี และร่วมทอดกฐินสามัคคี เป็นจำนวนมาก
           โดยมีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ( มหาชน ) เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ เปิดกรวยดอกไม้ กราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป เชิญตาลปัตรถวายแด่ประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีผู้แทน ได้อ่านหนังสือรับสั่ง ตามที่สมเด็จพระสังฆราชฯ โปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ( มหาชน ) เชิญไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดถ้ำเขาวง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการรักษาประเพณีที่ดีงามของทางวัด ทั้งนี้ การประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐิน มีคุณพ่อเฉลียง คุณแม่ตลับ พลเสน ประธานอุปถัมภ์ และประชาชนพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญและร่วมทอดกฐินสามัคคี โดยมียอดการร่วมทำบุญในครั้งนี้ รวมจำนวน 7,281,630.75 บาท ( เจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ )
           และโอกาสเดียวกันนี้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ( มหาชน ) เป็นประธาน ในพิธีบวงสรวง และพิธีเททองหล่อพระหัตถ์ ( มือขวา มือซ้าย ) และดอกบัว 3 ดอก พระพุทธไสยสน์ ( วาระที่ 7 ) และมีพระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยานิมิต เจ้าคณะภาค 3 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยพระพุทธไสยาสน์ เมื่อประกอบพิธีครบวาระที่ 12 ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะประกอบชิ้นส่วนจนครบเป็นองค์พุทธไสยาสน์อย่างสมบูรณ์ จะมีขนาดความยาวขององค์พุทธไสยาสน์ 21 เมตร และจะประดิษฐานที่วัดถ้ำเขาวงแห่งนี้ เพื่อเป็นที่กราบสักการะของพุทธศาสนิกชน ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!