ชลบุรี-ผบ.โรงเรียนนายเรือ แถลงเจตนารมณ์ และมอบนโยบายประจำปี

ชลบุรี-ผบ.โรงเรียนนายเรือ แถลงเจตนารมณ์ และมอบนโยบายประจำปี

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพยศรี

                      เมื่อวันที่ 18 ต.ค.65 เวลา 10.00 น. พลเรือโท ประวุฒิ รอดมณี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ได้แถลงเจตนารมณ์และมอบนโยบาย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ประจำปีงบ ประมาณ 2566 แก่กำลังพลโรงเรียนนายเรือ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 10 ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยนโยบายของผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ได้กำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ในการร่วมกันขับเคลื่อนโรงเรียนนายเรือ ไปถึงซึ่งภารกิจหน้าที่ รวมทั้งวิสัยทัศน์ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหน้าที่ที่สำคัญของโรงเรียนนายเรือ คือการสร้างนายทหารเรือให้เป็นรากแก้วของกองทัพเรือ ที่เข้มแข็ง และมีคุณภาพ โดยโรงเรียนนายเรือ จะต้องดำเนินการให้นักเรียนนายเรือ ได้รับการฝึกอบรมวิชาการทหารเรือ ปลูกฝังภาวะผู้นำ ระเบียบ วินัย ความเป็นชาวเรือ ให้การศึกษาภาควิชาการชั้นอุดมศึกษา และสอนวิขาการเทคนิคของพรรค – เหล่าต่างๆ เมื่อจบการศึกษาจาก โรงเรียนนายเรือสามารถทำหน้าที่ นายทหารสัญญาบัตร ตามพรรค – เหล่าได้อย่างดีและเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายมีทัศนคติที่ดี ยึดมั่น จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
                    โดยนโยบายของผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือประจำปี 2566 มีด้วยกัน 19 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.พิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยศักยภาพทั้งปวงของโรงเรียนนายเรือ 2.พัฒนาหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ ให้สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพเรือ โดยมุงเน้นให้ นักเรียนนายเรือได้รับความรู้ด้านวิชาการทหารเรือให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนนายเรือ ในลำดับที่ 1 3.เพิ่มพูนความรู้ในด้านปฏิบัติการเรือดำน้ำ แก่นักเรียนนายเรือ ทั้งทางทฤษฎีในห้องเรียน และการศึกษาดูงานที่กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ เพื่อให้เข้าใจในประวัติศาสตร์ การมีเรือดำน้ำของกองทัพเรือ เหตุผลความจำเป็นการที่ต้องมีกำลังรบเรือดำน้ำในกองทัพเรือ รวมทั้ง ขีดความสามารถและขีดจำกัดของเรือดำน้ำในเบื้องต้น 4.ปรับปฏิทินการศึกษาของนักเรียนนายเรือ ให้สามารถดำรงการฝึกภาคทะเลทั้งสองครั้ง ตามจำนวนวันที่กำหนดอย่างเพียงพอ รวมทั้งให้มีโอกาสฝึกภาคทะเลเส้นทางที่เป็นการเดินเรือระยะไกลไปต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนนายเรือ มีชั่วโมงการฝึกในทะเลอย่างต่อเนื่อง 5. ให้ดำรงความพร้อมของท่าเทียบเรือเสือซ่อนเล็บ ในการรองรับการเทียบ – ออกจากเทียบของเรือฝึกนักเรียนนายเรือ ประเภทเรือฟริเกตขนาดใหญ่ เช่น เรือชุด เรือหลวงนเรศวร 6.เพิ่มการฝึกเดินเรือด้วยเครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ ให้นักเรียนนายเรือ จนชำนาญ ให้นักเรียนนายเรือ ที่จะทำหน้าที่ผู้นำเรือมีความมั่นใจ ในการฝึกจากเครื่องฝึกก่อนการลงเรือ ฝึกการนำเรือในร่องน้ำเจ้าพระยา และในทะเล เพราะสถิติที่ผ่านมาพบว่านักเรียนนายเรือ ที่มีผลการฝึกด้วยเครื่องฝึกที่ดี จะสามารถปฏิบัติจริงในเรือ ได้ดีด้วยเช่นกัน 7. พัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม
                     8. ควบคุมกำกับดูแลการใช้พลังงาน ทั้งไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ลดลง 20 % ของเกณฑ์มาตรฐาน ของโรงเรียนนายเรือ และให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของกองทัพเรือ พ.ศ.2565 อย่างจริงจัง 9.ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในปีครบรอบ 100 ปี วัน สิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ 10.พัฒนาขีดความสามารถและกลไกความร่วมมือ การบริหารจัดการภัยพิบัติ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการประสานงานของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนนายเรือ และทางจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งใช้ข้อมูลสถานีวัดระดับน้ำ วิเคราะห์แจ้งเตือนแนวโน้มอุทกภัยจากแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เป็นประโยชน์แก่ ทางจังหวัดสมุทรปราการ ได้อย่างทันท่วงที 11.ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา ที่สามารถนำไปสู่การผลิต และเป็นประโยชน์ต่อปฏิบัติการทางทหารเรือ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ที่จะได้ต่อโรงเรียนนายเรือ และกองทัพเรือโดยตรง 12. ดำรงประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงบประมาณของโรงเรียนนายเรือ 13.บริหารจัดการบ้านพักข้าราชการ ที่พักของนักเรียนนายเรือ อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงพัฒนาบ้านพัก และภูมิทัศน์โดยรอบให้เรียบร้อยน่าอยู่ อาศัย และปลอดภัย 14. ส่งเสริมให้มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อลดรายจ่าย ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลโรงเรียนนายเรือนักเรียนนายเรือ
                     15.เสริมสร้างความศรัทธาน่าชื่นชมของประชาชนต่อโรงเรียนนายเรือ ด้วยการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและมุ่งดำเนินการต่อปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในรูปแบบกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ต่อยอดโครงการคลองสวยน้ำใส 16. ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง การจัดหน่วย ให้เหมาะสมกับภาระงาน ได้แก่ การยกระดับ ฝ่ายอำนวยการ ในส่วนบัญชาการจากหัวหน้ากองเป็น ผู้อำนวยการกอง ด้วยความเหมาะสมกับปริมาณภาระงาน และ การพิจารณาให้มีฝ่ายอำนวยการของฝ่ายศึกษาเพิ่มขึ้นมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น 17.เตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อให้หลักสูตรการศึกษา เป็นไปโดยมาตรฐาน เตรียมรับการประเมินจากหน่วยนอก เช่น สมศ. 18. พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ ให้ได้ตามมาตรฐาน กรมสนับ สนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 9 ด้าน 19.ฝ่ายอำนวยการทุกสาย หน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายเรือจัดทำแผนปฏิบัติงานตลอดปีให้ประสานสอดคล้องกัน รวมเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนนายเรือ เดินไปอย่างมีพลังมีประสิทธิภาพ และให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
                    สุดท้ายผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือได้ขอให้หัวหน้าหน่วยทุกหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายเรือ และผู้นำตามลำดับชั้น ใช้ความเป็นผู้นำ ผู้บริหาร บริหารคน บริหารงาน บริหารทรัพยากรอย่างเป็นระบบ เป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม ส่งเสริมคนดีให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน กับขอให้นักเรียนนายเรือ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ฝึกดำรงตนอยู่ในกรอบการปฏิบัติ กรอบวินัย ที่กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ กำหนด เพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาไปเป็นนายทหารสัญญาบัตร ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำและได้เน้นย้ำว่า ผู้บังคับบัญชาทุกชั้น กำลังพลทุกนาย นักเรียนนายเรือทุกนาย ต้องมีทัศนคติที่ดี ยึดมั่น จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!