อยุธยา-ธนาคารออมสิน ถวายผ้ากฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ที่วัดโพธิ์ทอง อ.นครหลวง

อยุธยา-ธนาคารออมสิน ถวายผ้ากฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ที่วัดโพธิ์ทอง อ.นครหลวง

ภาพ-ข่าว:นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

             เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ที่วัดโพธิ์ทอง ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นพระประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ของธนาคารออมสิน ภาค 14 โดย คุณนวลนารถ สายสุทธิวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานกิจการสาขา 5 คุณผาสุข ปิยะทัศน์ศรี ผู้อำนวยการภาค 14 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ที่ได้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญกฐินในครั้งนี้
             วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แต่ก่อนพระทรงมีพระชาติภูมิเป็นชาวตำบลพ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนิวาสสถานอันเป็นที่ประสูติอยู่ใกล้วัดโพธิ์ทองแห่งนี้ ซึ่งได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2521 ทั้งนี้ เนื่องจากวัดโพธิ์ทองเป็นวัดที่อยู่ใกล้นิวาสสถานเดิม และเคยทรงพระอักษรเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ เมื่อทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พัฒนาและบูรณะวัดให้งดงามขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการบริจาคจตุปัจจัยจาก พุทธศาสนิกชนมาตลอด ปัจจุบันวัดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง มี พระครูอุดมนครกิจ รองเจ้าคณะอำเภอนครหลวง ประธานฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์อำเภอนครหลวง เป็นเจ้าอาวาส
               ธนาคารออมสิน ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารออมสินตลอดจนพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลตามประเพณีอันดีงามของชาวพุทธซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน งานทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ได้ยอดเงินทำบุญของธนาคารออมสิน เป็นเงิน 1,704,823 บาท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!