นครศรีธรรมราช-มทบ.41-ทภ.4 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ

นครศรีธรรมราช-มทบ.41-ทภ.4 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ

ภาพ/ข่าว:วรรคเดช ชำนาญกิจ

        เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19,ทำให้เกิดความเดือดร้อนขยายเป็นวงกว้างและอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลง เนื่องจากมีความกังวลใจ ความไม่สะดวกในการเดินทาง ประกอบกับการตั้งจุดรับบริจาคของหน่วย บริการเคลื่อนที่ทำได้อย่างยากลำบากมากขึ้น ในขณะที่สถานพยาบาลหลายแห่งยังคงมีผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่ต้องรับการผ่าตัด หรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เลือด ในการรักษาเป็นจำนวนมาก ทำให้สถานพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ ประสบปัญหาปริมาณโลหิตสำรองลดลง และไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย
         ด้วยเหตุนี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ท่านผู้บัญชาการทหารบก,พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ ท่านแม่ทัพภาคที่ 4 มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ จิตอาสา เสียสละ อุทิศตนทำความดีเพื่อส่วนรวม ในการช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤตต่างๆ โดยเฉพาะการขาดแคลนโลหิตสำรอง
        พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ห่วงใยพี่น้องประชาชน ,มณฑลทหารบกที่ 41 ร่วมกับ รพ.ค่ายวชิราวุธ จัดกิจกรรม “กองทัพบก บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ” เพื่อนำปริมาณโลหิตที่ได้ไปใช้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ,ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะการให้เลือดเท่ากับให้ชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งในครั้งนี้ได้มีกำลังพลจิตอาสาภายในค่ายวชิราวุธ ทุกหน่วย มาบริจาคโลหิต จำนวน 101 นาย ได้จำนวนโลหิต 35,350 cc. ณ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้ มาตรการ Socail distancing เพื่อความปลอดภัยทั้งของผู้ให้และผู้รับบริจาคโลหิต
         ในการนี้มี พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 และ แพทย์หญิง จันทนี พรหมอินทร์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่ 41 มาร่วมให้กำลังใจกำลังพลและครอบครัวที่มาบริจาคโลหิตในวันนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!