นครสวรรค์-ม.ราชภัฏฯจัดเสวนาหลักสูตรท้องถิ่น

นครสวรรค์-ม.ราชภัฏฯจัดเสวนาหลักสูตรท้องถิ่น

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดเสวนา “การจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสู่สากล”

       ผศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดเผยว่าทางม.ราชภัฎนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต และการวิจัย ด้วยการจัดเสวนาในหัวข้อ “การจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสู่สากล” ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร 15 ชั้น 4 โดยมี ผศ.ดร.ชนิกา พรหมมาศ รองคณบดี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต และการวิจัยในประเด็น “การจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสู่สากล” จึงจัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและร่วมกันเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบ รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ทันตแพทย์สมยศ นะลำเลียง ประธานสภาหอการจังหวัดนครสวรรค์ นางวาสนา อัศรานุรักษ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครสวรรค์ โดยมี ผศ.ดร.วรวิทย์ นพแก้ว เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีคณาจารย์เข้าร่วมเสวนา จำนวน 100 คน
       สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อเป็นการแลกปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการในการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้อย่างมีระบบ นอกจากนี้ยังให้สาขาต่าง ๆ ได้จัดระบบการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง
     ในการเสวนาครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรอย่างครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านความรู้ในท้องถิ่น ด้านความรู้ทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ และด้านสื่อสารมวลชน ทำให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้รับความรู้ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การปรับเปลี่ยนวิธีการสอน รวมถึง แนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตให้มีคุณภาพสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น และสังคม ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!